Regular Expressions

Regular Expressions

Utilizando grep

  1. Crea una comanda per a mostrar les línies del fitxer ‘dades.txt’ que contenen la cadena ‘usuari’ en majúscules i minúscules. grep -i "usuari" dades.txt

  2. Escriu totes les línies del fitxer ‘dades.txt’ que no contenen ‘a’ ni ‘A’. grep -iv "a" dades.txt

  3. Cerca la cadena ‘ls *.txt’ en els fitxers ‘dades1.txt’ i ‘dades2.txt’ grep "ls \*\.txt" dades1.txt dades2.txt

  4. Compta quantes línies del fitxer ‘dades.txt’ tenen únicament la seqüéncia ‘usuari’. grep "usuari" dades.txt | wc -l

Anclajes

  1. Escriu quantes línies del fitxer ‘dades.txt’ comencen per ‘a’ grep "^a" dades.txt | wc -l

  2. Quina diferéncia hi ha entre [az] i [a-z]?

El primer és només a o z, mentre que el segon es des de a fins a z.

Grupos y rangos

  1. Escriu les línies del fitxer ‘dades.txt’ que contenen ‘Jose Pepe’ o ‘jose Pepe’ o ‘Jose pepe’ o ‘Jose pepe’. grep -i "[Jj]ose [Pp]epe" dades.txt

  2. Escriu les línies del fitxer ‘dades.txt’ que contenen algun número entre 2000 i 2005 grep "200[0-5]" dades.txt

  3. Escriu les línies del fitxer ‘dades.txt’ que contenen ‘maripili’, entre espais o a principi o final de línia. grep -E '^maripili|maripili$|\<maripili\>' dades.txt

  4. Escriu les línies del fitxer ‘dades.txt’ que contenen teléfons de la forma ‘93 87A BCDE’, on A,B,C i D són dígits entre 0 i 9. grep "93 87[0-9] [0-9][0-9][0-9]" dades.txt

last updated on 11 Apr 2015, 7:44 p.m.
Back