Files

Algorithms Files

 var
   enter  contador<-0;
   FITXER *pf;
   caràcter c;
 fvar
 si ((pf=obrir("dades.bin", "rt"))==NULL) aleshores escriure ("error d'obertura de fitxer");
 sino
   mentre(EOF(pf)=0) fer
     llegir(pf,c);
     contador++;
   fmentre
   tancar(pf);
   escriure(contador)
 fsi
 var
   FITXER *po1,*po2, *pd;
   caràcter c;
 fvar
 po1=obrir("fitxer1.txt", "rt");
 po2=obrir("fitxer2.txt", "rt");
 pd=obrir("fitxer1.txt","wt");
 si ((po1=NUL)||(po2=NUL)||(pd=NUL)) escriure(error!)
 sino
   mentre(!EOF(po1)) fer
     llegir(po1,c);
     escriure(pd,c);
   fmentre
   tancar(po1);  
   mentre(!EOF(po2)) fer
     llegir(po2,c);
     escriure(pd,c);
   fmentre
   tancar(po2);
   tancar(pd);
 fsi
 falgorisme
 Algorisme
 var
   FITXER *pf,*pd;
   estructura valors{
     real v,i;
   }p;
   real resistencia;
 fvar
 si((pf=fopen("parelles.bin","rb"))=NUL) escriure (caca)
 sino
   pd=fopen("resistencies.bin","wb");
   mentre(!EOF(pf))
     llegir(p,pf)
     resistencia=p.v/p.i;
     escriure(resistencia,pd);
   fmentre  
 tancar(pf);
 tancar(pd);
 falgorisme
 algorisme
 const N <- 20 fconst
 var
  estructura coordenades{
    real x,y;
  }punts[N],afegit;
  FITXER *pf;
 fvar
 //desar
 per(i<-0;i<N;i++)
   llegir(punts[i].x,punts[i].y);
 fper
 si ((pf=fopen("coordenades.bin", "wb"))==NULL) escriure(caca)
 sino
   fwrite(&punts,sizeof(estructura coordenades)*N,1,pf);
   tancar(pf);
 fsi
 //recuperar
 si ((pf=fopen("coordenades.bin", "rb"))==NULL) escriure(caca)
 sino
   fread(&punts,sizeof(estructura coordenades)*N,1,pf);
   tancar(pf);
 fsi
 //modificar
 si ((pf=fopen("coordenades.bin", "r+b"))==NULL) escriure(caca)
 sino
   fread(&punts,sizeof(estructura coordenades)*N,1,pf);
   llegir(i);
   llegir(punts[i].x,punts[i].y);
   fwrite(&punts,sizeof(estructura coordenades)*N,1,pf);
   tancar(pf);
 fsi
 //afegir
 si ((pf=fopen("coordenades.bin", "ab"))==NULL) escriure(caca)
 sino
   llegir(afegit.x,afegit.y);
   fwrite(&afegit,sizeof(estructura coordenades),1,pf);
   tancar(pf);
 fsi
 algorisme compara
 FITXER *p1, *p2;
 caràcter c1,c2;
 p1=fopen("arxiu.txt", "rt");
 p2=fopen("arxiu2.txt", "rt");
 si(p1=NUL o p2=Nul) escriure (caca);
 sino
  mentre(!EOF(p1) i !EOF(p2))
    si(llegir(c1,p1)!=llegir(c2,p2))
      escriure("canvi a %d, %s per %s " , posicio(pf), c1, c2);
    fsi
  fmentre

  tancar(p1,p2);
 fsi  
 fsi
 falgorisme

last updated on 11 Apr 2015, 7:44 p.m.
Back